ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА “Спечели с Bilka!”

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията “Спечели с Bilka” /Промоцията/ се организира и провежда от "Билка Лайфстайл” EООД, ЕИК 040451420, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 040451420, тел: 02/ 971 3887, 02/ 971 3889, официален производител на продуктите с търговска марка Bilka /Организатор/.

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на сайта www.bilkapromo.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.bilkapromo.bg.

II. Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Продължителност на промоцията

4. Промоцията започва в 00:00:00 на 20 януари 2013 г. и ще продължи до 23:59:59 на 10 март 2013 г. включително (Период на Промоцията). За избягване на всяко съмнение, независимо, че преди 20 януари 2013 г. и след 10 март 2013 г. промоционални опаковки могат да бъдат предлагани в търговските обекти, Организаторът няма задължение и няма да носи отговорност за предоставяне на награди за продукти, закупени след края на промоцията.

IV. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6. Участващите търговски марки и опаковки са кремовете за лице Mavrud Age Expert, Bilka Grape Energy, Bilka upgrape Bio certified regenerating TIMECODE,  Bilka upgrape Bio certified hydrating 24 HOURS, с промоционален стикер върху опаковката (“Промоционални опаковки”). Върху промоционалните стикери ще бъде изобразено рекламното послание на промоцията „Спечели с Bilka! ” и кратка версия на Официалните правила.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

8. За да участвате за спечелването на награда, трябва да направите следното:

8.1. Открийте Уникалния код под  полето за изтриване на промоционалния стикер, на която и да е от Промоционалните опаковки.

8.2. Регистрирайте кода на www.bilkapromo.bg(уеб сайта).

9. С всяка регистрация на  www.bilkapromo.bg, участникът получава шанс да спечели 200 лв., заредени на дебитна карта.

10. Всеки участник може да спечели повече от една награда, ако участва с повече от един код. Всеки печеливш код отпада от понататъшно участие в промоцията.

11. Всеки уникален код може да бъде използван само веднъж. Повторното или многократното изпращане на един и същ Уникален код не води до повторно участие в Промоцията.

11.1 След регистрация на код на www.bilkapromo.bg участникът ще види съобщение на екрана със следния текст  «Честито, Вие се регистрирахте успешно в промоцията на Bilka Collection! Повече информация можете да намерите на www.bilkapromo.bg!» 

11.2 Възможността за регистрация на код преди или след периода на промоцията ще бъде деактивирана.

11.3. При регистриране на грешен код участникът ще види съобщение на екрана със следния текст: „Грешен код! Моля, внимателно опитайте отново!”

11.4 При опит за повторна регистрация на код, участникът ще види съобщение на екрана със следния текст: „Кодът вече е регистриран  в промоцията на Bilka Collection. Моля проверете кода!”

11.5 При спечелване на награда в томболата, участникът ще получи е-майл от info@bilkapromo.bg със следния текст: „ Честито! Печелите  200 лв., заредени на дебитна карта, от промоцията на Bilka Collection! Mоля, отговорете на този е-майл с “reply” като изпратите имена и  мобилен телефон за връзка с Вас или се обадете на тел. 029 617 617 между 10:00 и 17:00 ч.!”

12. Регистрация за участие в промоцията се счита за невалидна и  и не участва в разпределението на наградите в следните случаи:

12.1. Ако интернет регистрацията съдържа повече от един Уникален код;

12.2. Ако интернет регистрацията не съдържа Уникалния код;

12.3. Ако интернет регистрацията съдържа Уникален код, който вече е бил регистриран;

12.4. Ако интернет регистрацията съдържа грешен код (списък на всички Уникални кодове се съхранява в Организатора);

13. Всеки регистриран код участва в томболата за теглене на печеливши до края на промоцията, освен в случаите, когато е спечелил.

VI. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

15. В Промоцията могат да бъдат спечелени 50 награди по 200 лв., заредени на дебитна карта за покупки по избор.

16. Всеки участник може да участва с повече от един регистриран код.

17. Участниците, спечелили награди от Промоцията, могат да получат наградите си по един от следните начини:

17.1 Като им бъде издадена дебитна карта на тяхно име; картата ще бъде заредена с 200 лв. и трябва да бъде получена от печелившия лично в посочен от него клон на обслужващата банка на организатора. За издаването на картата печелившият участник следва да предостави на организатора всички необходими лични данни, според изискванията на закона и правилата за издаване на дебитни карти;

17.2 Ако печелившият вече притежава дебитна карта може да посочи сметка, по която картата му  да бъде заредена с 200 лв.

18. Печелившите участници ще бъдат уведомени, че са спечелили награда с email, в който ще се съдържа телефон, на който следва да се обадят, за да предявят наградата си и да получат подробни указания за начина, по който могат да я получат.

19. Награди се предявяват от спечелилите участници в срок до 30.05.2013 г. и Организаторът няма задължение за предоставяне на награди, предявени след тази дата.

20. В случай на хипотезата на т. 17.1, издаването на карта на печелившия ще бъде организирано в рамките на един месец от получаването на всички необходими лични данни от Организатора. Организаторът не носи отговорност за това кога печелившият  ще се яви лично за получаване на издадената му карта.

21. В случай на хипотезата по т. 17.2, Организаторът зарежда дебитната карта на печелившия в срок от 10 дни от предявяването на претенция от негова страна.Организаторът не носи вина за истинността на посочената от печелившия банкова сметка.

VI. Право на участие

24. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Билка Лайфстайл” ЕООД, рекламна агенция ''Силвър Адвъртайзинг” ООД , както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/. От името на непълнолетни лица могат да участват техните родители, настойници или попечители.

VIII. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

25. Организаторът не носи отговорност при претенции от повече от един Потребител относно права върху даден код. За легитимен участник в промоцията се смята този Потребител, който пръв се е регистрирал със спорния код.

26.Наградите ще се предоставят на Участници, имащи право да участват в Промоцията, на базата на валидни печеливши промоционални опаковки, само ако използваните за регистрация на печелившото участие уникални кодове са били напечатани от Организатора или по негово възлагане на оригинален стикер върху промоционална опаковка. Кодове от стикери от промоционални опаковки, които са променени, копирани, преправени или по друг начин манипулирани, се считат за невалидни, не дават право на участие, спечелване или получаване на награда.

IX. Прекратяване на промоцията

27.Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти с промоционални опаковки и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на стока и уникален код е станало след обявяване на прекратяване на промоцията.

X.ОТГОВОРНОСТ

28.Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела за собственост на стикери от промоционални опаковки. Всички спорове, свързани с правото на собственост върху стикери от промоционални опаковки, не засягат принципа за определяне на печеливша претенция и предоставяне на награда от Организатора на лице, чиято претенция е представена пред Организатора, съгласно разпоредбите на тези Официални правила.

29.Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

30.Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число:

30.1. За недоставяне на уведомлението за спечелване на награда на участник, ако телефонът на участника е бил изключен или в зона без обхват повече от 120 часа.

30.2.За възникнали технически проблеми по поддържането на сайта и системата.

31.Организаторът не носи отговорност в случай на посочена от Печеливш участник грешна банкова сметка.

32.Организаторът на Промоцията и търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите или са отстранени от трети лица.

XI. Съдебни спорове

35.При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимна договорка, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

XII. ПУБЛИЧНОСТ

36.С участието си в настоящата Промоция, участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им и други лични данни биха могли да станат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна за това.

XIII. ЛИЧНИ ДАННИ

37. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С регистрирането на участието си в Промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.bilkapromo.bg при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни.

37.1. Приемайки настоящите условия, потребителите, които предоставят свои лични данни, изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани по електронен път oт „Билка Лайфстайл” ЕOOД – в случай че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите или функционалностите на сайта www.bilkapromo.bg

37.2.  Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се съхраняват, обработват и използват от „ Билка Лайфстайл ” ЕOOД, съгласно посоченото в Официалните правила на Промоцията.

37.3. „ Билка Лайфстайл ” ЕOOД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

XIV Официални правила

38.Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.bilkapromo.bg за целия период на Промоцията. Допълнителна информация можете да получите след запитване чрез формата за обратна връзка в меню «Контакти» на уеб страницата www.bilkapromo.bg” и на тел. 02/9 617 617 
С участието си в Промоцията, Участниците се ангажират да спазват условията на Официалните правила.